Podmienky používania portálu RodinnePodniky.sk

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Portál RodinnePodniky.sk slúži na podporu a rozvoj rodinného podnikania najmä v Slovenskej republike, prípadne i v zahraničí. Je určený všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o rodinnom podnikaní (ďalej len „portál“).
 2. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť mediaMA, s. r. o., so sídlom Široká 22, 831 07 Bratislava, IČO: 50 479 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 114091/B, e-mail kontakt: info@mediama.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál (ďalej len „užívateľ“) je povinná dodržiavať tieto podmienky používania portálu.
 4. Obsahom portálu sú najmä články, príbehy, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy, ktoré šíria myšlienku rodinného podnikania prípadne, umožňujú sa zorientovať v tejto problematike alebo prezentujú príklady úspešného (rodinného) podnikania v praxi (ďalej len „príspevky“).

Článok II
Pravidlá pre zverejňovanie príspevkov

 1. Príspevok, ktorý má užívateľ záujem zverejniť prostredníctvom portálu, musí byť pravdivý a skutočný. Zverejnenie príspevku zabezpečuje prevádzkovateľ.
 2. Užívateľ musí mať k obsahu príspevku vysporiadané všetky práva, najmä práva vyplývajúce z právnych predpisov regulujúcich ochranu osobnosti a ochranu autorského práva.
 3. Je zakázané žiadať o zverejnenie príspevkov, ktoré:
  • sú urážlivé, vulgárne, pohoršujúce, či nemorálne;
  • porušujú osobnostné práva fyzických osôb a ich právo na súkromie;
  • obsahujú iné identifikačné údaje, pokiaľ užívateľ preukázateľne nedisponuje súhlasom osôb so zverejnením, ktoré takým zverejnením môžu byť dotknuté;
  • zachytávajú majetkové, osobné, či duševné vlastníctvo iných osôb, ktoré nevyjadrili súhlas k uverejneniu;
  • propagujú násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • ohrozujú fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšajú ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • propagujú otvorene alebo skrytou formou politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
  • obsahujú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe,
  • propagujú alebo zachytávajú akúkoľvek formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok III
Ďalšie práva a povinnosti užívateľa a prevádzkovateľa

 1. V prípade, ak dôjde k zverejneniu príspevku užívateľa prostredníctvom portálu, užívateľ týmto súhlasí s použitím príspevku prevádzkovateľom za účelom propagácie jeho služieb. V prípade, ak obsah príspevku spadá pod ochranu duševného vlastníctva, užívateľ týmto podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne, miestne a časovo neobmedzený súhlas na použitie príspevku. Zverejnením príspevku však prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tento príspevok akokoľvek použiť a je oprávnený tento príspevok kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z portálu.
 2. Je zakázané rozširovať obsah portálu bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa (s výnimkou zdieľania odkazov na sociálnych sieťach s uvedením zdroja). Užívateľ najmä nie je oprávnený, bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa, obsah portálu kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia.
 3. Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú funkčnosť portálu.

Článok IV
Osobitné ustanovenia k predaju reklamného priestoru

 1. Prevádzkovateľ zabezpečuje predaj reklamného priestoru na portáli. V prípade záujmu o reklamu je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na marketing@rodinnepodniky.sk. Cena za poskytnutie reklamného priestoru bude záujemcovi oznámená v závislosti od konkrétnych parametrov požadovanej reklamy.
 2. Objednávateľ reklamy preberá plnú zodpovednosť za kvalitu a obsahovú stránku internetovej reklamy objednanej a zverejnenej na portáli a zaväzuje sa uhradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu zverejnením prípadne vznikne.
 3. Objednávateľ reklamy potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným užívateľom všetkých práv výrobcu, autora, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe, a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva tretej osoby.
 4. Objednávateľ reklamy vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) so zverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom reklamných prvkov a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamy na portáli.

Článok V
Ochrana súkromia užívateľov

 1. Prevádzkovateľ spracováva údaje užívateľa za účelom poskytovania služieb portálu v rozsahu údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. V prípade, ak užívateľ vyjadril súhlas so zasielaním informačných e-mailov, prevádzkovateľ spracováva údaje užívateľa v rozsahu  – e-mailová adresa a to pre informačné alebo marketingové účely alebo za účelom prieskumu trhu.  Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje užívateľ dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do pominutia jeho účelu. Užívateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu info@rodinnepodniky.sk.
 3. Prevádzkovateľ je v súlade s 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) oprávnený používať kontaktné informácie užívateľa, ktoré získal pri poskytovaní služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže užívateľ kedykoľvek oznámiť e-mailom na adresu info@rodinnepodniky.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
 4. Údaje o užívateľovi sú používané výlučne v medziach týchto podmienok a v súlade s ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ ).
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených na portáli samotným užívateľom zo strany tretích osôb.
 6. Užívateľ ako dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že bol poučený v zmysle ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, o jeho právach v súlade s nižšie uvedeným.
 7. Užívateľ je na základe písomnej žiadosti oprávnený od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov;
  • pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je užívateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam užívateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • opravu alebo likvidáciu užívateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • likvidáciu osobných údajov užívateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  • ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
  • likvidáciu osobných údajov užívateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov;
  • blokovanie osobných údajov užívateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu užívateľa.
 8. Práva užívateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 9. Užívateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu užívateľových osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu a využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.
 10. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka užívateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 11. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre užívateľa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania užívateľových osobných údajov. Užívateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti užívateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať užívateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje užívateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke užívateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa.
 12. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
 13. Prevádzkovateľ využíva súbory cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača užívateľa. V prípade, ak si užívateľ neželá používať súbory cookies je potrebná konfigurácia prehliadača užívateľa, tak aby všetky súbory cookies vymazával z pevného disku počítača užívateľa, resp. aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby užívateľa upozorňoval na uloženie súborov cookies.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou služieb, právnych predpisov alebo technickými možnosťami prevádzkovateľa.
 3. Užívateľ je povinný pri využívaní služieb tohto portálu dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, dňa 16.11.2016